Latest Jobs

Want to promote your career in Barcelona?
Click here to register todayEmployer Profile - FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
 
 
La Fundació fou creada al setembre de l'any 2002, amb la finalitat de promoure la investigació, la ciència i la docència en els àmbits biomèdic i assistencial, en tots i cadascun dels centres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. La recerca és, d’entre tots, el nostre objectiu més important La Fundació Sant Joan de Déu vol convertir-se en un autèntic taller de projectes on la investigació i la innovació assoleixen la màxima prioritat. Potenciant la recerca, es potencien alhora totes les àrees de la medicina i de la biologia, de la salut mental, de la docència i de la innovació biomèdica, en cadascun dels centres de l'Ordre de Sant Joan de Deu.
 
Què fem?
La Fundació Sant Joan de Déu per la recerca i la docència neix amb la voluntat de:
  • Promoure iniciatives en els camps de la investigació, la innovació biomèdica i assistencial.
  • Aplegar l’energia, el talent i l’esforç de professionals i col·laboradors dels diversos centres de l’Orde.
  • Difondre i projectar els avenços i els estudis de la Fundació i els centres de l’Orde, implicant-hi la societat, la comunitat científica, i col·lectius, empreses i institucions.
  • Donar suport i fer possible el desenvolupament de les idees, les iniciatives i la creativitat en el camp de la recerca, on tots els centres de l’Orde hi estiguin interconnectats, hi participin activament i les persones en siguin les autèntiques beneficiàries.

Aquesta recerca, per tant, se centra bàsicament en l’estudi de:

Desenvolupament neuronal i malalties metabòliques
Pretén estudiar les bases fisiopatològiques de les malalties neurològiques i, en concret, analitzar les diverses proteïnes de membrana responsables de la majoria de distròfies musculars, els mecanismes antioxidants en diferents patologies neurològiques i les malalties mitocondrials i el metabolisme dels aminoàcids en la fenilcetonúria (PKU) i la homocistinúria i hiperhomocisteinèmia. 

Desenvolupament i creixement a l’edat pediàtrica
Pretén estudiar les bases biològiques de la repercussió que provoquen les anomalies, malalties i tractaments en el creixement i desenvolupament dels nens. En concret, analitzen la relació entre el retard de creixement intrauterí i les alteracions endocrinometabòliques, les conseqüències futures de les anomalies diagnosticades prenatalment i la seva prevenció, les bases moleculars i genètiques de l’oncologia pediàtrica, el trasplantament d’ovari com a mètode de preservació de la funció ovàrica, i l’estudi de l’efecte d’alguns agents infecciosos i, en especial, el VIH en l’edat pediàtrica. 

Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
L’esquizofrènia és el trastorn mental més discapacitant i afecta aproximadament un 1% de la població. Aquesta línia pretén investigar sobre l’ampli ventall de factors que intervenen en l’esquizofrènia, des de la genòmica fins a les intervencions psicosocials. L’objectiu és poder relacionar aquests diferents nivells (biològics, psicològics i socials) necessaris per entendre el trastorn amb l’objectiu final de millorar l’atenció de les persones que el pateixen.

Tecnologies sanitàries i resultats
Integra projectes relacionats amb el camp de l’epidemiologia dels trastorns mentals i l’anàlisi de serveis sanitaris amb l’objectiu d’analitzar la importància que tenen aqueststrastorns en la població, la repercussió i necessitats que generen i com els serveis sanitaris les estan cobrint

* * * * * *
La Fundación fue creada el Septiembre de 2002, con el ánimo de promover la investigación, la ciencia i la docencia en los campos de la biomedicina y la asistencia en todos y cada uno de los centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La investigación es, de entre todos, nuestro objetivo más importante La Fundación San Juan de Dios desea convertirse en un verdadero taller de proyectos donde la investigación y la innovación adquieran la máxima prioridad. Potenciando la investigación se potencian, a la vez, todos los campos de la medicina, de la biología, de la salud mental, de la docencia y de la innovación biomédica en todos los centros de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
 
¿Qué hacemos?
La Fundación San Juan de Dios para la investigación y la docencia nace con la voluntad de:
  • Promover iniciativas en los campos de la investigación y da la innovación tanto biomédica como asistencial.
  • Reunir la energía, el talento y el esfuerzo de los profesionales y colaboradores de los distintos centros de la Orden.
  • Difundir y proyectar los avances y estudios de la Fundación y los centros de la Orden implicando a la sociedad, la comunidad científica, colectivos, empresas y instituciones.
  • Dar nuestro apoyo y colaborar al desarrollo de las ideas y iniciativas que demuestren creatividad en el campo de la investigación, reforzando la interconexión entre los diferentes centros de la Orden, apoyando la participación activa y buscando el máximo beneficio para las personas.

Esta investigación se centra principalmente en el estudio de:

Desarrollo neuronal i enfermedades metabólicas
Pretende estudiar las bases fisiopatológicas de las enfermedades neurológicas y, más concretamente, analizar las diferentes proteínas de membrana responsables de la mayoría de distrofias musculares, los mecanismos antioxidantes en diferentes patologías neurológicas, las enfermedades mitocondriales y el metabolismo de los aminoácidos en la fenilcetonuria (PKU, la homocistinuria y la hiperhomocisteinemia.

Desarrollo i crecimiento durante la edad pediátrica
Pretende estudiar las bases biológicas de la repercusión provocada por las anomalías, enfermedades y tratamientos en el crecimiento y el desarrollo de los niños. En concreto, analizan la relación entre el retraso de crecimiento intrauterino, las alteraciones endocrinometabolicas , las consecuencias futuras de las anomalías diagnosticadas prenatalmente y su prevención, las bases moleculares y genéticas de la oncológica pediátrica, el transplante ovario como método de preservación de la función ovárica y el estudio de algunos agentes infecciosos, y en especial, el VIH durante la edad pediátrica.

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más discapacitantes y afecta a cerca de un 1% de la población. Esta línea de investigación se centra en el amplio espectro de factores que intervienen en la esquizofrenia, desde la geonómica hasta las intervenciones psicosociales. El objetivo es poder relacionar estos diferentes niveles (biológicos, psicológicos y sociales) necesarios para entender el trastorno y poder mejorar la asistencia a las personas que lo sufren.

Tecnologías sanitarias y resultados
Integra proyectos relacionados con el campo de la epidemiología de los trastornos mentales y el análisis de los servicios sanitarios con el objetivo de establecer la importancia que estos trastornos puedan tener en la población, la repercusión y las necesidades que estos generan así como los servicios sanitarios que las cubren
 
For more information please visit:

Open Job Vacancies
Job Title: Investigador pre doctoral
Company: FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
Working Hours: Full Time | Job Location: Esplugues de Llobregat, Barcelona (Region) | Salary:
View Full Details

Job Title: Licenciado/ada para realizar tesis doctoral
Company: FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
Working Hours: Full Time | Job Location: Esplugues de Llobregat, Barcelona (Region) | Salary:
View Full Details

Job Title: Junior PhD to join the research group by means of a Beatriu de Pinós Grant
Company: FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
Working Hours: Full Time | Job Location: Sant Boi de Llobregat, Barcelona (Region) | Salary: Salary: Around 32.000€ (gross salary).
View Full Details

Job Title: Economista
Company: FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
Working Hours: Full Time | Job Location: Sant Boi de Llobregat, Barcelona (Region) | Salary:
View Full Details

Job Title: Post-Doc en Neurociencias
Company: FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
Working Hours: Full Time | Job Location: Esplugues de Llobregat, Barcelona (Region) | Salary:
View Full Details

Job Title: Investigador Predoctoral (oncologia)
Company: FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
Working Hours: Full Time | Job Location: Esplugues de Llobregat, Barcelona (Region) | Salary:
View Full Details

Job Title: Investigadores Post-Doctorales (enfermedades neuromusculares infantiles)
Company: FUNDACIO SANT JOAN DE DEU
Working Hours: Full Time | Job Location: Esplugues de Llobregat, Barcelona (Region) | Salary:
View Full Details


« : ‹ : [1] : › : »

This month visiting Barcelona...


Featured Companies
INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA, ICN2
Creating value...
ICIQ
Institute for Innovation and Knowledge Management
Institut de Física d
Universitat Pompeu Fabra
Department of Information and Communication Technologies, Universitat Pompeu Fabra (DTIC-UPF)
CREAF
View all agents creating value...

Featured Jobs